Algemene voorwaarden SR Coaching&Training


Artikel 1: Definities
Cliënt:
de natuurlijke persoon die een behandeltraject volgt SR Coaching&Training;

SR Coaching&Training
de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73768650, tevens handelende onder de naam Suzanne Rouhard;
Overeenkomst:
de tussen SR Coaching&Training en Cliënt gemaakte afspraken.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat cliënt het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend.
3.2 Het staat SR Coaching&Training vrij de behandeling van cliënt te weigeren om hem moverende redenen, bijvoorbeeld indien SR Coaching&Training verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.
3.3 Een behandeling kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 24 uur niet afgezegd, dan is SR Coaching&Traininggerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar
4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar.
4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan SR Coaching&Training dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. SR Coaching&Trainingis hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
4.3 Waar in deze voorwaarden “Cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 16 jaar “Cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult, of binnen betalingstermijn van 14 dagen. Tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen.
5.2 Betaling kan geschieden middels contant of bankoverschrijving.
5.3 Door SR Coaching&Training vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. SR Coaching&Training spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Cliënt altijd voorop.
6.2 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan SR Coaching&Training gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die Cliënt volgt of medicatie die Cliënt gebruikt. Gedurende een behandeltraject is Cliënt ook gehoude SR Coaching&Training onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. SR Coaching&Training. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat SR Coaching&Trainingis uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.
6.3 Het behandeltraject van SR Coaching&Training is géén vervanging van andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut.
6.4 SR Coaching&Training is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens SR Coaching&Training, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door SR Coaching&Training leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van SR Coaching&Training beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van SR Coaching&Training in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van SR Coaching&Training om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 7: Vrijwaring
7.1 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Cliënt vrijwaart SR Coaching&Training voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Alle behandelingen van SR Coaching&Training
zijn vertrouwelijk. SR Coaching&Trainingzal de gegevens van Cliënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van cliënt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroeps voorschrift daartoe SR Coaching&Training verplicht.
8.2 Indien dat naar het oordeel van noodzakelijk SR Coaching&Training is, zal gegevens van Cliënt mededelen aan de arts of therapeut van Cliënt
8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde worden gebruikt door SR Coaching&Training ter promotie van de praktijk. Na voorafgaande toestemming van Cliënt kan SR Coaching&Training een terugkoppeling van Cliënt en beeld- en geluidsopnamen gebruiken als referentie op de website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en beroep ter promotie van de praktijk.

Artikel 9: Verjaring en verval
9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens SR Coaching&Training één jaar.

Artikel 10: Catcollectief
10.1 SR Coaching&Training is aangesloten bij de Catcollectief en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe aanleiding is, kan Cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie van Catcollectief.

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter
11.1 De rechtsverhouding tussen Cliënt en SR Coaching&Training wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin SR Coaching&Training is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
Algemene voorwaarden SR Coaching&Training, 1 november 2019