Algemene voorwaarden SR Health Coaching&Training

Artikel 1: Definities
Cliënt:
de natuurlijke persoon die een behandeltraject volgt SR Health Coaching&Training;
SR Health Coaching&Training
de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
73768650, tevens handelende onder de naam Suzanne Rouhard;
Overeenkomst:
de tussen SR Health Coaching&Training en Cliënt gemaakte afspraken.
Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van
deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt het intakeformulier heeft ingevuld
en ondertekend.
3.2 Het staat SR Health Coaching&Training vrij de behandeling van cliënt te weigeren
om hem moverende redenen, bijvoorbeeld indien SR Health Coaching&Training
verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.
3.3 Een behandeling kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Wordt
binnen die 24 uur niet afgezegd, dan is SR Health Coaching&Training gerechtigd het
volledige bedrag in rekening te brengen.
3.4 Bij het afnemen van een behandeltraject wat bestaat uit meerdere consulten, wordt geen restitutie verleend
bij het voortijdig stoppen van het traject voor client.

Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar
4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van
kinderen onder de 16 jaar.
4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht
verleent aan SR Health Coaching&Training dat de andere gezaghebbende ouder op de
hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent.
Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties
daarvan voor de eerstgenoemde ouder. SR Health Coaching&Training is hiervoor niet
verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
4.3 Waar in deze voorwaarden “Cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de
16 jaar “Cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult, of binnen
betalingstermijn van 14 dagen. Tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen.
5.2 Betaling kan geschieden middels contant of bankoverschrijving.
5.3 Door SR Health Coaching&Training vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. SR Health
Coaching&Training spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en
deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig
specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Cliënt
altijd voorop.
6.2 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan SR Health
Coaching&Training gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn
voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die Cliënt volgt of
medicatie die Cliënt gebruikt. Gedurende een behandeltraject is Cliënt ook gehouden
SR Health Coaching&Training onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele
wijzigingen in therapieën of medicatie. SR Health Coaching&Training. is niet
aansprakelijk voor schade ontstaan doordat SR Health Coaching&Trainingis uitgegaan
van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.
6.3 Het behandeltraject van SR Health Coaching&Training is géén vervanging van
andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere
behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of
therapeut.
6.4 SR Health Coaching&Training is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel
ontstaan door het handelen of nalaten zijdens SR Health Coaching&Traininl, behoudens
in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een
Overeenkomst door SR Health Coaching&Training leidt tot aansprakelijkheid, is de
aansprakelijkheid van SR Health Coaching&Training beperkt tot het bedrag dat de
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van SR Health Coaching&Training in het
desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering
van SR Health Coaching&Training om welke reden dan ook niet uitkeert, is de
aansprakelijkheid van beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de
betreffende Overeenkomst.

Artikel 7: Vrijwaring
7.1 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de
hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan.
Cliënt vrijwaart SR Health Coaching&Training voor aanspraken op schadevergoeding
van derden.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Alle behandelingen van SR Health Coaching&Training
zijn vertrouwelijk. SR Health Coaching&Trainingzal de gegevens van Cliënt niet aan
derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van cliënt, behoudens indien
een wettelijke plicht of een beroeps voorschrift daartoe SR Health Coaching&Training
verplicht.
8.2 Indien dat naar het oordeel van noodzakelijk SR Health Coaching&Training is, zal
gegevens van Cliënt mededelen aan de arts of therapeut van Cliënt
8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde
worden gebruikt door SR Health Coaching&Training ter promotie van de praktijk. Na
voorafgaande toestemming van Cliënt kan SR Health Coaching&Training een
terugkoppeling van Cliënt en beeld- en geluidsopnamen gebruiken als referentie op de
website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en beroep ter
promotie van de praktijk.

Artikel 9: Verjaring en verval
9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjaringsen vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens SR Coaching&Training één
jaar.

Artikel 10: NIBIG
10.1 SR Health Coaching&Training is aangesloten bij de NIBIG en voldoet daarmee aan
de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe
aanleiding is, kan Cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie van de NVKH.

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter
11.1 De rechtsverhouding tussen Cliënt en SR Health Coaching&Training wordt
uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin SR Health Coaching&Training
is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend
recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden SR Health Coaching&Training, 1 november 2019

Vraag mijn gratis e-book 'Ambitieuze vrouwen klachtenvrij door de overgang' aan!

En ontvang daarnaast mijn nieuwsbrief voor relevante tips en inzichten om jouw gezondheid te verbeteren zodat je je weer vol energie en focus kan wijden aan alles in je leven waar je blij van wordt.

Je hebt je met succes ingeschreven!